Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας "Κοιλάδα των Τεμπών" (www.koiladatwntempwn.gr)

1. Ρητή συναίνεση Χρήστη. Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του www.koiladatwntempwn.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του www.koiladatwntempwn.gr.

2. Υποχρεώσεις χρηστών. Για τις δικτυακές συζητήσεις (chat), ηλεκτρονικές διασκέψεις (forum) και προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αναλαμβάνετε την υποχρέωση τήρησης όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και σεβασμού των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς.

3. Περιορισμοί Χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, λ.χ spamming. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του ιστοτόπου. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του ιστοτόπου για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Άδεια. H χρήση του ιστοτόπου δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του www.koiladatwntempwn.gr.

5. Περιορισμός Ευθύνης. Η ομάδα Διαχείρισης του www.koiladatwntempwn.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.koiladatwntempwn.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.koiladatwntempwn.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του www.koiladatwntempwn.gr και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το www.koiladatwntempwn.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία. To www.koiladatwntempwn.gr προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους. To www.koiladatwntempwn.gr διαθέτει υπερσυνδέσμους με δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ομάδα Διαχείρισης του www.koiladatwntempwn.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

8. Προσωπικά Δεδομένα. Το www.koiladatwntempwn.gr δε διατηρεί αρχείο και δεν επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση του.

9. Αποζημίωση. Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.koiladatwntempwn.gr ή της ομάδας Διαχείρισης του www.koiladatwntempwn.gr οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου μας αποζημιώσετε πλήρως, σε περίπτωση κατά την οποία υποχρεωθούμε σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της περιφέρειας του Νομού Λάρισας.

The Udjat Team Info

Η Udjat Team ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.
The Udjat Team is responsible for weaving this site.

Αν σας ενδιαφέρει η επικοινωνία μαζί μας, δοκιμάστε το παρακάτω email:
If you are interested in contacting us, please use the email address below: